Nabór

Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2019 r. nasza szkoła zaprasza Państwa dziecko

do klasy pierwszej.

Uczniom klas I zapewniamy:

 • naukę z możliwością realizacji indywidualnych zainteresowań
  w przestronnych, jasnych i kolorowych salach dobrze 
  wyposażonych;
 • zdrowe i pożywne posiłki w szkolnej stołówce;
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;
 • korzystanie z biblioteki i czytelni;
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konkursach szkolnych, dzielnicowych, a także miejskich;
 • szeroki program imprez oraz uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych;
 • udział w programach i projektach, w tym unijnych;
 • możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego.

Zapisy do klasy I w sekretariacie SP3:

- dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywają się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (druk do pobrania).

Z uwagi na prawidłową organizację roku szkolnego 2019/2020 zwracamy się
z uprzejmą prośbą o jak najwcześniejsze zapisanie dziecka do klasy pierwszej.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik
w Rudzie Śląskiej należą następujące ulice:

1. Bankowa

     15. Norwida

2. Bujoczka

     16. Plac Chopina

3. Janasa

     17. Powstańców

4. Kościelna

     18. Promienna

5. Lema

     19. Sieronia

6. Ligonia

     20. Smołki

7. Macieja

     21. Stanisława

8. Magazynowa

     22. Starowiejska

9. Miarki

     23. Staszica

10. Miłosza

     24. Szyb Powietrzny

11. Mickiewicza

     25. Wieniawskiego

12. Mielęckiego

     26. Wolności

     od 1-37 (nieparzyste),

     2-20 (parzyste)   

13. Morcinka

14. Nałkowskiej      27. Żeleńskiego

- dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców, (druk do pobrania), zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem
i kryteriami postępowania rekrutacyjnego:


 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.  rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym  
terminy 
w postępowaniu
rekrutacyjnym
terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 4 marca 2019 r.
do 15 marca 2019 r.

w godzinach pracy szkoły
od 6 maja 2019 r.
do 13 maja 2019 r.

w godzinach pracy szkoły
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonane 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
od 4 marca 2019 r.
do 18 marca 2019 r.

od 6 maja 2019 r.
do 14 maja 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
19 marca 2019 r.

godz. 12:00
15 maja 2019 r.

godz. 12:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia.
od 19 marca 2019 r.
do 25 marca 2019 r.

w godzinach pracy szkoły
od 15 maja 2019 r.
do 21 maja 2019 r.

w godzinach pracy szkoły
5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26 marca 2019 r.

godz. 12:00
23 maja 2019 r.

godz. 12:00


 

kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp.  kryterium

liczba punktów

(maksymalna liczba punktów możliwych

do uzyskania)

dokumenty niezbędne do

potwierdzenia kryteriów

1. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do szkoły.

32 punktów oświadczenie rodziców
2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do przedszkola w obwodzie szkoły.

16 punktów oświadczenie rodziców 
3. Miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.
4 punkty zaświadczenia o zatrudnieniu wydane przez zakłady pracy rodziców w oryginale, które powinny być wystawione w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub oświadczenie o działalności gospodarczej
4. Krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują
w obwodzie szkoły.
2 punkty oświadczenie rodziców

 

DRUKI  DO  POBRANIA
 

ZGŁOSZENIE + załączniki (dotyczy  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
WNIOSEK+ załączniki (dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Powyższe druki można pobrać:

ü  w sekretariacie szkoły

ü  ze strony internetowej szkoły www.sp3.mssm.pl

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00

Odsłony: 3154